Självförsörjningsmått i integrationspolitiken

För några veckor sedan fick vi det glädjande beskedet att ”självförsörjning” tillkom som ett nytt mått i vårändringsbudgeten 2024. Självförsörjningsmåttet mäter individers sysselsättning i relation till inkomstnivån och ger en indikation om hur etablerade de är på arbetsmarknaden.

Regeringen har nu presenterat nya mål för att integrationspolitiken ska bidra till fler i jobb och självförsörjning. Anledningen till de nya målen är landets integrationsproblem, vilket bland annat syns i arbetslösheten som är tre gånger högre bland utrikes födda än inrikes födda. Det nya målet klargör samhällets krav på att individen ska etablera sig, lära sig svenska och komma i arbete.

Johan Eklund har drivit frågan om självförsörjning i flera år och har även publicerat boken ”Det nya utanförskapet. Självförsörjningens utveckling och välfärdsstatens framtid”. Johan välkomnar de nya målen.

Att regeringen inför mått på självförsörjning och tillämpar det i frågor som rör bland annat integrationspolitiken ser jag som viktigt steg i att bryta det nya utanförskapet som Sverige byggt upp. Att låta den ekonomiska politiken vägledas av självförsörjning kan ligga till grund för mer målstyrd integrationspolitik.

Läs mer om regeringens nya mål här.

Här kan du läsa mer om Policyinstitutets arbete om självförsörjning