Självförsörjning och utanförskap

Den svenska arbetsmarknaden är mycket dual och tecknen på strukturella matchningsproblem på arbetsmarknaden är många. På en del av arbetsmarknaden råder sedan länge stor brist på kompetent arbetskraft. Bristen på arbetskraft med efterfrågade färdigheter och förmågor är så omfattande att det hämmar konkurrenskraften. På motsatta sidan finns många människor i arbetsför ålder som inte försörjer sig själva och på så vis befinner sig i ett ekonomiskt utanförskap.

Frågor kring utanförskap

Utanförskapet är omfattande och riskerar att permanentas utifrån etniska, värderingsmässiga och geografiska skiljelinjer. Vi ställer frågor om vad utanförskap och en låg självförsörjningsgrad får för konsekvenser för ekonomin, för den svenska modellen, samt för samhället i stort. Leder exempelvis låg självförsörjningsgrad till ökad risk för kriminalitet? Vad kan göras för att skapa nya och bättre vägar till självförsörjning? Vad kan göras för att bekämpa kriminaliteten? Vad kan göras för att minska dualiteten på arbetsmarknaden samt minska de strukturella matchningsproblemen på arbetsmarknaden? Vad kan göras för att underlätta kompetensförsörjning samtidigt som utanförskapet bryts?