Rikets styrning och effektiva regler

Händelser i vår omvärld och problem i den inhemska ekonomin innebär stora behov av reformer. Vi har de senaste åren sett en tilltagande protektionism, krig har brutit ut i Europa och tydliga tecken finns på att vi nu upplever en brytningstid som kan resultera i en ny världsordning. Sedan finanskrisen 2008-09 har Sverige haft en svag produktivitetsutveckling. Behoven av reformer kan i dag jämföras med tiden för 90-talskrisen. Då som nu finns anledning att beakta sättet som Sverige styrs på och som präglar hur olika samhällsproblem hanteras. Långsamma och ineffektiva beslutsprocesser inom stats- och offentligförvaltning är en källa till listan på public policy-områden som är i behov av utvärdering och möjligen reformering.

Behov av utvärdering

Ett exempel på en omfattande förvaltningsreform som inte utvärderats är Regeringskansliet som fick sin nuvarande form 1997. Regeringskansliet har i dag mer 5000 anställda och regeringens beslutsprocess innehåller momenten komplettering, remiss, yttrande, tillfälle att yttra sig, beslutsförslag, gemensam beredning och granskning. Med andra ord tar det i dag ofta lång tid mellan ”tanke och handling” för politiska beslut. Reformarbetet, som kan liknas vid en kedja där olika moment följer efter varandra, har omvittnat stora brister.

Uppföljning av reformer

I Sverige saknas exempelvis rutiner som säkerställer att större reformer följs upp och utvärderas. Bristerna inkluderar även målsättning för reformer som beslutas och genomförs. Det finns i dag ett brett behov av reformer som inte minst inkluderar förutsättningar för konkurrenskraft för svenska företag. Regelverken är på många områden ineffektiva, eller innebär att svenska företag möter högre kostnader jämfört med näringslivet i andra delar av Europa. Inom detta område ställer vi oss frågor rörande rikets styre och förvaltning. Vad kan göras för att åstadkomma effektivare förvaltning och bättre regelverk? Går tillståndsprocesser och reformarbete att göras mer tidseffektivt? Är beslutsstrukturer och ansvarsutkrävning adekvat utformat?