Om oss

Skandinaviska Policyinstitutet

– Policyutformning med förankring i näringslivet

Skandinaviska Policyinstitutet är en icke vinstdrivande och politiskt oberoende forsknings- och public policy-organisation. Policyinstitutet bedriver forskning, granskning, och utvärdering av public policy.

Målsättningen är att stärka näringslivets långsiktiga förmåga till policyutformning, med förankring i forskning och samhällsintressen. Frågorna ska ha näringslivsrelevans, med förankring hos näringslivsaktörer och vara av betydelse för ekonomins funktionssätt. Målsättningen är att ta fram välgrundade och forskningsförankrade underlag med hög relevans för beslutsfattande, opinionsbildning och policyutformning.

Policyinstitutet verkar för att kunskapen och kompetensen kommer till praktisk användning för beslutsfattande på alla politiska nivåer. Både nationellt och internationellt (såsom EU, staten, regioner, kommuner) samt även inom näringslivet.

Betydande reformbehov

Policyinstitutet riktar in sig på frågor med betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Såväl svensk ekonomi som stora delar av världen står inför stora reformbehov och betydande samhällsproblem, då är policyutformning och inspel till denna av central betydelse. Policyinstitutet avser inhämta kunskap, forskning och aktuell policyutveckling internationellt för att sedan nyttiggöra den i den svenska och skandinaviska kontexten.

Relevansen i frågeställningar och public policy-områdena säkerställs med hjälp av nära dialog med såväl näringslivsrepresentanter som politiska intressenter. Policyinstitutet är inte knutet till något lärosäte eller enskild näringslivsaktör eller politiskt parti, utan bedrivs inom ramen för en stiftelse där Sydsvenska Industri- och Handelskammaren är instiftare. Näringslivsaktörer och privata aktörer är huvudmän men stiftelsen ges stark koppling till vetenskaplig excellens och arbetar i ömsesidigt utbyte med akademin.